fbpx

Saknar du något?

Ladda ner
E-katalog
menu

Försäljningsvillkor och leveransvillkor

Om inget skriftligt avtal om motsatsen kommer Heatcom Corporation A/S att göra alla leveranser på följande villkor trots eventuella motsatta eller avvikande villkor i beställningen eller godkännandet som utfärdats av köparen.

Definitioner:

Säljaren: Heatcom corporation A/S som vill sälja sina produkter.

Köparen: Den fysiska och juridiska personen som är ansvarig och köper säljarens produkter.

Produkterna: De produkter som anges i orderbekräftelser eller något annat dokument från vilket det framgår att även enheter, delar eller tillbehör ingår.

1. Priser:

Alla priser är exklusive moms och andra kostnader. Reservationer av priser som erbjuds både före och efter godkännande reserveras med hänsyn till ändringar i materialpriser, priser från underleverantörer, ändringar av punktskatter och valutakurser, löneändringar och andra förändringar. Leveranser som inte omfattas av bindande erbjudanden kommer att ske till priset på leveransdagen. Om leveransens art ändras, eller om säljarens kostnader ökar på annat sätt på grund av omständigheter som kan hänvisas till köparen, reserveras för en justering av det angivna priset.

2. LEVERANSTIDER:

Säljarens redogörelse för tid/leveransdatum ska dock endast anses vara förväntade tider/leveransdatum. Den angivna leveranstiden är föremål för force majeure. Köparen ska således inte kunna kräva ersättning för kostnader eller förluster som orsakats av försenade leveranstider.

3. LEVERANSVILLKOR:

Leverans ska anses ha skett när varan har överlämnats till köparen eller en extern transportör, om inte annat anges i orderbekräftelsen. För leveranser till ett värde av mindre än 500,00 DKK ska en serviceavgift på 150,00 DKK beräknas. Försäkring om köparens risk avseende transport ska endast tecknas av säljaren om detta skriftligen har avtalats.

4. BETALNING OCH RÄNTA:

I avsaknad av något annat avtal ska betalning ske COD eller 30 dagar netto. Om betalning inte sker på förfallodagen har säljaren rätt till ränta, för närvarande 2 % per månad eller del därav, på det förfallna beloppet beräknat från förfallodagen. Köparen ska inte kunna hålla inne betalning avseende genkäromål mot säljaren om inte detta har bekräftats.

5. ÄGANDERÄTTFÖRBEHÅLL

Säljaren behåller äganderätten till produkterna tills hela köpeskillingen har betalats.

6. RETURNERING

Retur av varor som finns i lager ska endast vara möjligt när sådana varor har köpts från säljaren, är oskadade och i original, intakt försäljningsförpackning. Eventuella transportkostnader i samband med retur av varor ska täckas av kunden. När varor returneras ska följande information alltid inkluderas:

  • Kontonummer
  • Artikelnummer och EAN-nummer
  • Belopp
  • Fakturanummer
  • Anledning till retur (retur, byte eller prov)

Ett returavdrag ska beräknas enligt tabellen nedan.

Artiklar utan ovanstående information kan endast returneras enligt överenskommelse och mot en avgift på minst 15 %, precis som transportkostnader i samband med returen ska täckas av kunden.

Avdrag för retur:

Avdrag för deklaration skall beräknas på grundval av följande tabell:

Det maximala beräkningsunderlaget ska vara varans värde exklusive mervärdesskatt vid tidpunkten för leveransen. Retur till ett värde av mindre än 200 DKK ska inte krediteras.

SPECIALVAROR OCH SPECIALUPPHANDLADE VAROR SOM INTE FINNS I LAGER

Returning the above goods shall normally not be possible. If the customer wants to return a special or specially procured article which is not stocked, this shall only be possible against prior, written agreement with the seller and subject to acceptance by the supplier. The goods shall only be credited when the supplier has credited the seller. Eventuella returavdrag från vår leverantör ska ske genom kreditering.

ANPASSADE PRODUKTER

Specialanpassade produkter kan inte returneras.

ARTIKLAR

Artiklar som är skadade, i trasig förpackning eller på annat sätt osäljbara får inte returneras.

7. KLAGOMÅL:

Köparen är skyldig att senast vid mottagandet göra en grundlig undersökning för att avgöra om materialet är som avtalat.
Köparen är skyldig att skriftligen reklamera brist eller synliga fel gentemot säljaren inom sju dagar från mottagandet av leveransen. Köparen skall inte vid ett senare tillfälle ha rätt att göra gällande brister eller fel som kan konstateras vid ovanstående undersökning. Köparen är skyldig att stå för säljarens kostnader i samband med reklamation i den mån reklamationen är obefogad.

Den produkt som klagomålet gäller ska returneras till säljaren med angivande av fel och brister, inklusive installationsdatum och användningsdatum.

7A. REPARATION AV DEFEKTER OCH BRISTER:

Varor som inom 12 månader efter leverans visar sig ha fel som kan återförvisas till säljaren eller som köparen inte kunde ha upptäckt vid leveransen, och som omedelbart upptäcks felet och inom den tidsfrist som anges ovan, ska vidarebefordras transportfritt till säljarens adress.

Säljaren åtar sig att avhjälpa eventuella brister i samband med de varor som levereras genom reparation eller utbyte efter säljarens val. Säljarens ovannämnda skyldighet att avhjälpa eller ersätta ska således endast täcka arbetskraftskostnader och material som är direkt involverade i säljarens skyldighet. Skyldigheten ska vara beroende av att köparen bevisar att det levererade materialet är defekt, inklusive dokumentation om att materialet har lagrats, installerats och använts korrekt och i enlighet med de instruktioner som säljaren har gett (levererat), dock alltid med iakttagande av vanliga, goda, professionella standarder för användning och installation, jfr punkt 7c.

Säljaren ansvarar endast för att de levererade varorna är tillräckliga och/eller lämpliga för köparens uppgifter vad gäller kapacitet och andra aspekter i den mån säljaren har utfört dimensionering etc. och i den mån köparen dokumenterar att de uppgifter som köparen lämnat om köparens krav är korrekta och tillräckliga.

Säljaren ska under inga omständigheter vara ansvarig för rådgivning, dimensionering och andra aspekter av projektering som utförs av en tredje part.

7B. BYGGNATION:

Säljaren har endast erfarenhet av tillverkning av säljarens egna produkter, inte nödvändigtvis av deras användning. Följaktligen åtar sig köparen fullt ansvar för produkternas lämplighet för köparens användningsområde. Köparen ska således vara ansvarig för att testa säljarens produkt innan den monteras i den konstruktion där säljarens produkt ska ingå. Vidare ska köparen vara ansvarig för att testa den färdiga konstruktionen efter montering av säljarens produkt, före återförsäljning.

Säljarens information om konstruktioner och temperaturer är avsedd som riktlinjer och har angetts i enlighet med allmän, gällande praxis och uppdaterade professionella standarder. Säljaren är aldrig ansvarig för tredje parts avvikelse från denna standard och praxis.

7C. INSTALLATION OCH ANVÄNDARANSVAR:

Således är säljaren endast ansvarig för den produkt som levereras av säljaren (jfr 6b) Skador orsakade av överhettning eller korrosion ska inte ingå i säljarens ansvar. Säljaren kan inte ta ansvar för användning som strider mot gällande elektriska föreskrifter, säljarens instruktioner för installation och drift eller användning som inte överensstämmer med allmänna, professionellt korrekta principer.

8. ANSVAR FÖR SKADOR ORSAKADE AV DE LEVERERADE VARORNA:

Säljarens ansvar ska fastställas i enlighet med NL 85 (36) enligt följande: Säljaren är endast ansvarig för skada om det bevisas att skadan beror på fel eller försummelser som begåtts av säljaren eller andra för vilka säljaren är ansvarig. Säljaren är inte ansvarig för skador på fast och personlig egendom som uppstår medan materialet är i köparens besittning.

Säljaren ansvarar inte heller för skador på produkter som tillverkats av köparen eller på produkter där de ingår. I annat fall är säljaren ansvarig för skada på fast och personlig egendom på samma villkor som för skada. Säljaren är inte ansvarig för rörelseförlust, förlust av vinst eller annan indirekt förlust. I den mån säljaren kan ådra sig produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att ersätta säljaren i samma utsträckning som säljarens ansvar är begränsat enligt de tre föregående avsnitten. Dessa begränsningar av säljarens ansvar gäller inte om säljaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Om en tredje part framställer ett krav mot endera parten om ersättning enligt denna punkt, ska denna part omedelbart meddela den andra parten. Säljaren och köparen är ömsesidigt skyldiga att inställa sig som svarande inför en domstol eller en skiljedomstol som prövar skadeståndsanspråket mot endera parten på grundval av skada som påstås ha orsakats av materialet. Begränsningarna av säljarens ansvar ska inte gälla i den utsträckning detta strider mot tvingande produktansvarslagstiftning.

9. PRODUKT SPECIFIKATIONER:

Oavsett produktspecifikationer i erbjudanden, broschyrer, ritningar etc. förbehåller sig säljaren rätten att göra ändringar inom de överenskomna kvalitetsstandarderna.

10. TITEL:

Säljarens utkast till policydokument, ritningar, beskrivningar, modeller, prover etc. ska förbli säljarens egendom och kan återkallas på säljarens begäran. Köparen får inte använda eller vidarebefordra säljarens utkast till policydokument, ritningar, beskrivningar, modeller, prover etc. till en tredje part utan skriftligt tillstånd från säljaren.

11. ALLMÄNNA VILLKOR:

I den mån inget annat avtal har ingåtts i dessa villkor ska NL 85 tillämpas.

TVISTER

Tvist mellan säljaren och köparen ska som första instans prövas av domstolen i Middelfart, dvs. enligt lagstiftningen i säljarens land. Om säljaren begär det kan ett mål i stället prövas i Western High Court eller av Köpenhamns sjö- och handelsdomstol.

Reviderad den 1 december 2008

Är du intresserad av ett samarbete?

Vi strävar också konsekvent efter att utveckla seriösa och långsiktiga samarbetsrelationer med våra partners och leverantörer. Heatcom söker samarbete med företag och personer med samma värderingar och målsättningar som vi själva har. Är du/ni denna person eller företag, tveka inte att kontakta oss för ett långvarigt samarbete.

Ring mig
Ladda ner
E-katalog