fbpx

Mangler du noget?

Download
E-katalog
menu

Handelsbetingelser

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Heatcom Corporation A/S alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

Definitioner:

Sælger: Heatcom Corporation A/S, der ønsker at sælge sine produkter.

Køber: Den fysiske og juridiske person, som hæfter og køber sælgers produkter.

Produkter: Produkterne specificeret i ordrebekræftelser eller et andet dokument, og hvor det af sammenhængen fremgår, at også enheder, dele eller tilbehør er inkluderet.

1. Priser:

Alle priser er excl. moms og eventuelle andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyntagen til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen. Ændres leverancens art eller forøges sælgers omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages forbehold for regulering af den angivne pris.

2. Leveringstider:

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Dog er sælgers meddelelse om leveringstid/dato kun at betragte som forventede leveringstider/datoer. Den angivne leveringstid i øvrigt er med forbehold for force majeure. Køber kan således ikke kræve dækning for omkostninger eller tab, på grund af forsinkede leveringstider.

3. Leveringsbetingelser:

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Ved leverancer under kr. 2.500,00 beregnes
pålægges kr. 80,00 i handling/fragt.
Ordrer over kr. 2.500,00 leveres fragtfrit i Danmark.
Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af sælger, såfremt dette er skriftligt aftalt.

4. Betaling og rente:

Såfremt intet andet er aftalt sker betaling ved efterkrav eller 30 dage netto. Sker betaling ikke til forfaldstid, har sælger krav på forrentning, p.t. 2 % pr. påbegyndt måned, af det skyldige beløb regnet fra forfaldsdagen. Køber kan ikke tilbageholde betaling vedrørende modkrav overfor sælger, hvis dette ikke er anerkendt.

5. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.

6. Returnering:

Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt hos sælger, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt salgsemballage. Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Ved returnering af varer skal følgende altid oplyses:

  • Kontonummer
  • Varenummer & EAN nummer
  • Antal
  • Fakturanummer
  • Årsag til returnering (retur, ombytning eller prøve)

Der beregnes et returneringsfradrag i henhold til nedenstående skema

Varer uden ovenstående informationer kan kun returneres efter forudgående aftale og mod et gebyr på mindst 15 % ligesom fragt-udgifter i forbindelse med returneringen påhviler kunden.

Returneringsfradrag:

Returneringsfradrag beregnes med udgangspunkt i følgende skema:

Som grundlag for beregningen anvendes maksimalt varens værdi eksklusiv moms på leveringstidspunktet. Ved returordre til en værdi under 200 kr. sker ingen kreditering.

Ikke lagerførte special- og skaffevarer

Ovennævnte varer kan normalt ikke returneres. Såfremt en ikke lagerført special- eller skaffevare alligevel ønskes returneret, kan dette kun ske ifølge forudgående skriftlig aftale med sælger og med forbehold for accept fra leverandøren. Kreditering vil først ske, efter at leverandøren har krediteret sælger. Eventuelle returneringsfradrag fra vor leverandør modregnes ved kreditering.

Specialfremstillede produkter

Specialfremstillede produkter tages ikke retur.

Ukurante varer

Varer, der er beskadigede, i brudt emballage eller på anden vis ukurante, kan ikke returneres.

7. Reklamation:

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt i orden.
Køber er forpligtet til skriftligt at reklamere over mangler eller synlige fejl til sælger inden 7 dage fra leverancens modtagelse. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved ovennævnte undersøgelse. Køber er forpligtet til at dække sælgers omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet.

Det reklamerede produkt skal returneres til sælger med beskrivelse af fejl og mangler herunder installations-/ og ibrugtagnings-dato.

7a. Afhjælpning af fejl og mangler:

Varer, der indenfor 12 måneder fra leveringen måtte vise sig at være behæftet med sælger tilregnelige fejl eller, som køber ikke kunne have konstateret ved leveringen og som umiddelbart tinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret og anvendt korrekt og i overensstemmelse med de af sælger oplyste (leverede) forskrifter, dog altid under iagttagelse af almindelig gode faglige efter konstatering heraf og inden nævnte frists udløb, indsendes franko til sælgers adresse.

Sælger forpligter sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller om-bytning efter sælgers valg. Sælgers ovenfor anførte afhjælpnings- eller ombytningsforpligtel-se omfatter således alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med sælgers forpligtelse. Forpligtelsen er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret og anvendt korrekt og i overensstemmelse med de af sælger oplyste (leverede) forskrifter, dog altid under iagttagelse af almindelig gode faglige håndværksmæssige standarder for anvendelse og installation jf. pkt. 6c.

Sælger er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/ eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er sælger, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende.

Sælger påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.

7b. Konstruktion:

Sælger har udelukkende erfaring i fabrikation at egne produkter og ikke nødvendigvis i deres anvendelse. Derfor påtager køber sig det fulde ansvar for produkternes egnethed til købers anvendelsesformål. Køber har således ansvar for afprøvning af sælgers produkt inden montage i den konstruktion, hvori sælgers produkt skal indgå. Endvidere har køber ansvar for afprøvning af den færdige konstruktion efter montage af sælgers produkt, inden videresalg.

Sælgers oplysninger til konstruktioner og temperaturangivelser er vejledende og givet under iagttagelse af generel, nutidig praksis og moderne håndværksmæssig standard. Sælger kan aldrig blive pålagt ansvar for tredjemands fravigelse af denne standard og praksis.

7c. Installations- og brugeransvar:

Sælgers ansvar begrænser sig således udelukkende til det af sælger leverede produkt (jvf. 6b) Skader forårsaget af overophedning eller korrosion er ikke omfattet at sælgers ansvar. Sælger kan ikke påtage sig ansvar for brug i strid med gældende elektriske forskrifter, sælgers installations- og brugerforskrifter eller anvendelser, som ikke er i overensstemmelse med almindelige gode faglige principper.

8. Ansvar for leverancens skadesvoldelse:

Sælgers ansvar fastsættes i henhold til NL 85 § 36, der er på lydende:

Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået at sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse.
Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejds-fortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsom-hed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder ikke i det omfang, det strider mod ufravigelig produktansvarslovgivning.

9. Produktspecifikationer:

Uanset produktspecifikationer i tilbud, brochurer, tegninger og lignende forbeholder sælger sig ret til at foretage ændringer indenfor aftalte kvalitetsnormer.

10. Ejendomsret:

Sælgers idéoplæg, tegninger, beskrivelser, modeller, prøver og lignende forbliver sælgers ejendom og kan tilbagekaldes på forlangende fra sælger. Køber må ikke på nogen måde bruge eller videregive sælgers idéoplæg, tegninger, beskrivelser, modeller, prøver og lignende til tredje person uden sælgers skriftlige tilladelse.

11. Generelt:

I det omfang ikke andet er anført i disse vilkår, gælder NL 85.

Retstvister

Enhver tvist mellem sælger og køber skal i første instans afgøres ved retten i Middelfart, det vil sige efter loven i sælgerens land. Hvis sælger ønsker det, kan en sag i stedet henlægges til Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten i København.

Revideret, 15. september 2021

Er du interesseret i et samarbejde?

Vi bestræber os konsekvent på at udvikle seriøse og langvarige samarbejdsrelationer med vores partnere og leverandører.

Ring mig op
Download
E-katalog